Stránky občanského sdružení HondaClub.cz
 
 
EmailChat [0]Diskuze * Strip *
 
TOPlist

Členská schůze 24.9.2009 (Chodov)

Daver, 28.8.2009 21:27
Klub, Srazy
Vážení členové. Chtěli bychom Vás pozvat na členskou schůzi konající se 24.9.2009 v Praze 4 - Chodov.
DISKUZE K ČLÁNKU (příspěvků: 5, poslední: Lucy 20.9.2009 18:42)
Vážení členové OS Honda-club.cz

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo zajistit nové sídlo klubu, bude potřeba odsouhlasit změnu stanov členskou schůzí. Ta se bude konat v Praze 24.9.2009 v 18:30 na Chodovském MiniMaxi srazu

V případě nedostatečného počtu účastníků schůze se 24.9.2009 v 19:00 bude konat schůze náhradní na tomtéž místě.

Celá akce bude otázka 5ti minut, ale bohužel je to potřeba.

Program členské schůze:


1) představení změn stanov - seznámení s novým sídlem a podmínkami pro jeho získání
2) hlasování o změně stanov - sídla
3) případné dotazy na radu OS

Členská schůze (výňatek ze stanov)


1) Členská schůze je vrcholným orgánem sdružení.

2) Členskou schůzi svolává rada. Oznámení o konání členské schůze se zveřejňuje formou článku na internetových stránkách občanského sdružení HondaClub.cz nebo písemně nebo formou elektronické pošty. Oznámení musí obsahovat dobu, místo konání a program schůze s body, o kterých se bude rozhodovat. Oznámení musí být zveřejněno nebo jej musí členové obdržet nejpozději 14 dní před konáním členské schůze. Členskou schůzi svolává rada nejméně jednou za rok. Mimořádnou členskou schůzi je rada povinna svolat vyžadují-li to závažné zájmy sdružení nebo požádá-li o to alespoň 35 clenu sdružení.

3) Zúčastnit se členské schůze a hlasovat mohou členové, kteří předloží platnou členskou kartu. Hlasování se provádí veřejným hlasováním, volby jsou tajné. Členská schůze je usnášeníschopná tehdy, je-li přítomno alespoň 35 clenu sdružení. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá rada náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do deseti dnu ode dne, kdy se mela konat členská schůze prve svolaná. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomno alespoň 10 clenu sdružení.

K platnosti usnesení je potřeba, aby bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných clenu.

Usnesení o změně stanov, o změně předmětu činnosti a o případném zrušení sdružení vyžaduje, aby bylo přijato více než třemi pětinami přítomných členu.

Jednání členské schůze řídí předseda sdružení, popřípadě jeho zástupce nebo jiný, členskou schůzí zvolený clen. O usnesení členské schůze musí být do 30 dnu vyhotoven písemný zápis, který bude zveřejněn v sekci pro cleny na internetových stránkách sdružení, případné rozeslán členům sdružení.


Díky za pozornost.

DaverDISKUZE K ČLÁNKU (KLIKNI)
(příspěvků: 5, poslední: Lucy 20.9.2009 18:42)